Ανακοινώθηκε η σύσταση της ΠΑΕ στην Δόξα Δράμας

 

Άδεια σύστασης ΠΑΕ δόθηκε από ο Γ.Ε.ΜΗ και εγκρίθηκε το καταστατικό της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – Η ΔΟΞΑ 2017 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017». Όπως ανακοινώθηκε από τη Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την Τετάρτη (11/10):

«Σύστασης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – Η ΔΟΞΑ 2017 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και καταχώρισης της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Την 11.10.2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1213751 η με αριθμό 109627/11.10.2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΜΚ24651ΧΙ8-2ΙΣ), με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ – Η ΔΟΞΑ 2017 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017», όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αρ. 5.794/03.10.2017 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Δράμας Φωτεινής Κανθαρίδου του Ελευθερίου και πήρε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 43916660000.

Η προσωρινή επιτροπή (προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο) της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Ιωάννη Μπύρο του Μιχαήλ και της Κυριακής, επιχειρηματία, κάτοικο Δράμας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2) Βασίλειο Γκαβαλιά του Περικλή και της Λαμπρινής, μηχανολόγο μηχανικό, κάτοικο Δράμας, Αντιπρόεδρο
3) Νικόλαο Πίτσογλου του Ιωάννη και της Φανής, συνταξιούχο στρατιωτικό, Γενικό Γραμματέα
4) Ιωάννη Βοστάνη του Νικολάου και της Ειρήνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Ταμία και
5) Νικόλαο Ιωσηφίδη του Θεοδώρου και της Κοκόνης, δημόσιο υπάλληλο, κάτοικο Δράμας, Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω μελών ορίζεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη νόμιμη σύστασή της και έγκριση του καταστατικού της».

footballleaguenews.gr