Παρανέστι : Ξεκίνησε η διαδικασία για την επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων

Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2021, ο Δήμος Παρανεστίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους, να απευθυνθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου (υπεύθυνος: κος Παπαδόπουλος Χρήστος, τηλ.2521352311 & 6944563097, email c.papadopoulos@paranesti.gr), για να καταθέσουν τα απολογιστικά τους στοιχεία για το έτος 2020 έως 31-03-2021 και συγκεκριμένα:

 1. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2020.
 2. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στις 31/12/2020.
 3. Tιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν την δημοτική επιχορήγηση.
 4. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2020.
 5. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2020.
 6. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2020.
 7. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του απολογισμού του 2020.
 8. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2020.
 9. Το πρόγραμμα δράσης του 2020.
 10. Καταστατικό του συλλόγου και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο .
 11. Απόφαση Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου
 12. Γραμμάτιο είσπραξης της επιχορήγησης του 2020 (το αντίγραφο).
 13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2020 πλην του Δήμου Παρανεστίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν εις διπλούν στο Δήμο Παρανεστίου συνοδευόμενα από δυο διαβιβαστικά ένα προς τον Δήμο και ένα προς την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου .

Επισημαίνουμε ότι “σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014”.

Όσοι σύλλογοι δεν πήραν επιχορήγηση το έτος 2020 παρακαλούμε να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από τον Δήμο

Παρανεστίου καθώς επίσης και από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το

 1. Αίτηση επιχορήγησης.
 2. Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας

Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ).

 1. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων έτους 2021.
 2. Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων.

Επίσης οι σύλλογοι που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση για το έτος 2021 να προσκομίσουν τα εξής :

 1. Το πρόγραμμα δράσης του συλλόγου για το έτος 2021
 2. Οικονομικό Προΰπολογισμό του συλλόγου για το έτος 2021
 3. Πρακτικό Γ.Σ. για την έγκριση του προΰπολογισμού για το έτος 2021