Δ/νσης Δασών Δράμας: Λαθροϋλοτομία, παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων και τιμωρία παραβατών

kausoksila ntanaΚατά την χειμερινή περίοδο του 2012 και 2013 παρουσίασε έξαρση η λαθροϋλοτομία στη χώρα, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και της δυσπραγίας των νοικοκυριών, Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού αλλά και άλλων δασικών αδικημάτων (εκχερσώσεις καταλήψεις δασών και δασικών εκτάσεων, παραβάσεις του Νόμου περί Θήρας κλπ.), που ως συνέπεια έχουν την υποβάθμιση και την καταστροφή των πολύτιμων από κάθε άποψη δασών και την απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δασικές Υπηρεσίες υλοποιούν πρόγραμμα πρόληψης και καταστολής τους, μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ και εγκυκλίων διαταγών της Ειδικής Γραμματείας Δασών.
Έτσι οι δασικές υπηρεσίες λειτουργούν πλέον σε καθημερινή και ολοήμερη βάση όλες τις ημέρες του έτους από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και πραγματοποιούν καθημερινά περιπολίες για την πάταξή της. Παρόλα ταύτα η λαθροϋλοτομία δεν περιορίσθηκε, γεγονός που αποδεικνύεται από την πληθώρα των κατασχεμένων ποσοτήτων – παράνομα υλοτομηθέντων – δασικών προϊόντων και των μέσων υλοτόμησης και μεταφοράς αυτών.
Αυτά όλα οδήγησαν στην ψήφιση του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72/τ.Α΄/19-3-2013) με τον οποίο το άρθρο 1 αντικαθιστά το άρθρο 268 του Ν.Δ. 86/69 (Δασικός Κώδικας) «Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων – Παράνομη κλαδονομή –Παράβαση αστυνομικών διατάξεων» και το άρθρο 2 τροποποιεί το άρθρο 271 του Δασικού Κώδικα «Κατάσχεση και δήμευση δασικών προϊόντων, εργαλείων, οργάνων, σκευών κ.λ.π.».
Με τον νέο νόμο τιμωρούνται αυστηρότατα οι παράνομα υλοτομούντες ξυλεία είτε αυτή προέρχεται από δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις είτε από ιδιωτικά είτε ακόμη και από αγροκτήματα. Έτσι:
α) για τον οποιονδήποτε βλάπτει ή προκαλεί φθορά σε δάσος ή δασική έκταση
β) υλοτομεί ή συλλέγει δασικά προϊόντα χωρίς άδεια ή αν διαθέτει άδεια αντιβαίνει τους όρους της
γ) μεταφέρει δασικά προϊόντα χωρίς τα προβλεπόμενα δασονομικά έγγραφα ή τα μεταφέρει υπερβαίνοντας την επιτρεπόμενη ποσότητα που αυτά προβλέπουνε
εάν η εκτίμηση της ζημιάς που προκλήθηκε δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ (ποσό που μέχρι σήμερα ήταν 600 ευρώ) η υπόθεση εκδικάζεται ως πταίσμα. Εάν η ζημιά εκτιμηθεί πάνω από 300 έως και 10.000 ευρώ ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα (πλημμέλημα). Τέλος εάν η ζημιά υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι και 10 ετών.
Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, όταν η παράνομη υλοτομία γίνεται σε δημόσιο δάσος, ενώ ιδιαιτέρως υψηλό είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται και σε όσους αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία για περαιτέρω εμπορία, οπότε και επιβάλλεται από την Οικονομική Αρχή πρόστιμο ίσο με την 5πλάσια αξία μεταπώλησης του προϊόντος και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων για 2 μήνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 271 όπως αυτό τροποποιήθηκε, τα δασικά προϊόντα που κατάσχονται δημοπρατούνται. Επίσης κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά ή αστυνομικά όργανα τα κάθε είδους εργαλεία με τα οποία πραγματοποιείται η παράβαση, τα μεταφορικά μέσα με τα οποία γίνεται η παράνομη διακίνηση, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού. Στην περίπτωση που το όχημα παραδοθεί προς φύλαξη στον ιδιοκτήτη, αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας. Το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων μεταφοράς παραδίδονται άμεσα με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής στην οικεία αστυνομική αρχή. Τα κατασχεθέντα μεταφορικά μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. Διαφορετικά τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία κλπ με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία.
Εκτός των παραπάνω αναφερομένων ποινών με το άρθρο 271 θεσπίζεται και η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Προϊστάμενο της Δασικής Υπηρεσίας, που ισούται με το 5πλάσιο της προβλεπόμενης αξίας από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την παρανόμως υλοτομηθείσα ή μεταφερόμενη ξυλεία. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται, όπως και το τίμημα των δημοπρασιών στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχό του μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου.
Η δασική υπηρεσία του Νομού Δράμας θέλοντας να προστατέψει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται πλησίον οικισμών, από την αλόγιστη υλοτομία αυτών από τους κατοίκους για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών κατά την χειμερινή περίοδο, θα διαθέσει όλη την χρηματοδότηση για τις υλοτομικές εργασίες αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή καυσοξύλων, τα οποία θα διατεθούν στους δικαιούχους με μειωμένο τίμημα σύμφωνα με την αριθ. 125817/1031/12-4-2013 απόφαση του ΥΠΕΚΑ

«Ευελπιστούμε μετά τη σημερινή ενημέρωση καθώς και τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών από τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι πολίτες να είναι αρωγοί στο δύσκολο και πολλές φορές επικίνδυνο έργο των υπαλλήλων τόσο των Δασικών Υπηρεσιών όσο και των υπολοίπων εμπλεκομένων Υπηρεσιών, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την προστασία του δάσους»