Τριάντα θέσεις εργασίας για την στελέχωση του ΤΕΚΑ

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα 24/5 τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τις τριάντα θέσεις εργασίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (TEKA) που θα πληρωθούν με απόσπαση ή μετάταξη.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Είκοσι (20) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ιδίως Διοικητικού – Οικονομικού, Πληροφορικής και Στατιστικών.
  • Επτά (7) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ιδίως Διοικητικού – Λογιστικού και Πληροφορικής.
  • Τρεις (3) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ιδίως Διοικητικού – Λογιστικού και Προσωπικού Η/Υ.
Προσόντα υποψηφίων

Το προσωπικό που στελεχώνει το ΤΕΚΑ τοποθετείται στις Διευθύνσεις και στις αυτοτελείς μονάδες του Ταμείου και συμμετέχει στη άσκηση των αρμοδιοτήτων και στη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητικής κυρίως φύσης, ενώ επιπλέον συμμετέχει σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση συγκεκριμένων έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Α) να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και

Β) να έχουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσίες διαδικτύου.

Για την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν:

Α) Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια αντικείμενα εργασίας

Β) Μεταπτυχιακοί/Διδακτορικοί Τίτλοι Σπουδών

Γ) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Δ) Ο επαγγελματισμός, οι δεξιότητες, η ευελιξία, η επιθυμία εξειδίκευσης σε νέα αντικείμενα, η ικανότητα ομαδικής εργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

Για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (Α΄232).

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω θέσεις θα κατανεμηθούν στις οργανικές μονάδες του ΤΕΚΑ βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, οπότε και θα τοποθετηθούν καταλλήλως οι επιλεγέντες υπάλληλοι.

Καθήκοντα επιλεγέντων υπαλλήλων

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4826/2021, σκοπός του ΤΕΚΑ είναι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης για την κάλυψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου στους ασφαλισμένους και τα δικαιοδόχα πρόσωπα, με εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Ταμείου και η κατανομή αυτών στις επιμέρους οργανικές του μονάδες προδιαγράφονται αναλυτικώς στον Οργανισμό του Ταμείου (π.δ. 15/2024). Στη βάση αυτή, τα καθήκοντα που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας οι επιλεγέντες υπάλληλοι προσδιορίζονται από τον Οργανισμό και απορρέουν από την οργανική μονάδα στην οποία θα τοποθετηθούν, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

  • Διάρκεια απόσπασης

Η διάρκεια της απόσπασης είναιτρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές, με μόνη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΕΚΑ.

Υποβολή αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για απόσπαση ή μετάταξη,σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: grammateia@teka.gov.gr τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα διευκρινίζουν το ενδιαφέρον τους για απόσπαση ή μετάταξη στο ΤΕΚΑ (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από σύντομη επιστολή (έως 150 λέξεις), αναφορικά με τους λόγους υποβολής υποψηφιότητας για την απόσπαση ή μετάταξη στο ΤΕΚΑ.
  • Υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος.
  • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτουν βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δεν προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΚΑ, κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΥΑ (Β΄ 1171).

Η υποβολή των αιτήσεων εκκινεί στις 24.05.2024.

Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι να καλυφθούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνα 213 1302 511 και 213 1302 520.