Τι είναι η Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας-Ποιοι είναι δικαιούχοι

Η κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης  (Κ.Κ.Α) λειτουργεί στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Φροντίδας του Δήμου Δράμας και έχει σαν σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση ατόμων, κοινωνικών ομάδων και επιχειρήσεων για την εθελοντική συμμετοχή τους σε προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης των συμπολιτών μας.

Οι οικογένειες ή τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση στην Κ.Κ.Α. θα πρέπει να είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας και θα επιλέγονται από την Κοινωνική Υπηρεσία μετά από αίτησή τους, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Οι πολίτες ενημερώνονται με δελτίου τύπου – ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.

 

Η διαδικασία έκδοσης Κάρτας Δικαιούχου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Κοινωνική Υπηρεσία μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και επιτόπια κοινωνική έρευνα συντάσσει με τρόπο τεκμηριωμένο τη σχετική εισήγησή της και αποφασίζει αν ο ενδιαφερόμενος θα είναι ή όχι δικαιούχος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας.

Όσοι επιλέγονται θα προμηθεύονται μια Κάρτα Δικαιούχου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας, ετήσιας διάρκειας, με την οποία θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο Κ.Κ.Α. αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας και Φορολογική Δήλωση ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής δήλωσης θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας.
  • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου έτους όλων των μελών της οικογένειας.
  • Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σε ισχύ.
  • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, εφόσον υπάρχει αναπηρία σε κάποιο μέλος της οικογένειας.
  • Κάρτα ανεργίας, εφόσον υπάρχει.