Συνεργασία του Δήμου Προσοτσάνης με τον βουλγαρικό ΔήμοΤσεπελάρε

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης, σαν Εταίρος Έργου, συμμετέχει στο εγκεκριμένο έργο “Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA_TOUR”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-A Greece-Bulgaria” 2014 – 2020. Το έργο έχει εγκριθεί στον άξονα 2: “A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area” (Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής) και πιο συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6c: “Conserving, protecting and developing natural and cultural heritage” (Διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς).

 

Το έργο περιλαμβάνει του ακόλουθους εταίρους:

 

Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Τσεπελάρε

Εταίρος Έργου 2: Δήμος Προσοτσάνης

 

Το έργο INTEGRA_TOUR εντοπίζει πως στην διασυνοριακή περιοχή, υπάρχει μεγάλη προοπτική τουριστικής ανάπτυξης. Οι εταίροι του έργου είναι πεπεισμένοι πως ο τουρισμός μπορεί να ενισχύσει τη διατήρηση και τη μετάδοση των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων, οι οποίες συχνά συμβάλλουν στη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς και στην αναγέννηση των ντόπιων πολιτισμών. Ο τουρισμός έχει την δυνατότητα να προωθήσει την κοινωνική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας,  της αναδιανομής του εισοδήματος και της μείωση της φτώχειας. Επίσης, ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με την οικονομική αξία των φυσικών και πολιτιστικών αξιοθέατων και μπορεί να τονώσει την αίσθηση περηφάνιας για την τοπική και εθνική κληρονομιά, καθώς και την διατήρησή της. Γενικότερα, η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη και λειτουργία του τουρισμού φαίνεται να αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικά παλαιοντολογικά στοιχεία τα οποία είτε δεν έχουν συντηρηθεί και προστατευτεί είτε δεν έχουν προωθηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες ερασιτεχνών δεν είναι στενά συνδεδεμένοι έτσι ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες και γνώσεις και τελικά να συμβάλλουν στη μελέτη της παλαιοντολογίας και της φυσικής κληρονομιάς της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής. Οι άνθρωποι και τα παιδιά έχουν περιορισμένη πρόσβαση, στους πόρους της φυσικής κληρονομιάς και τις ευκαιρίες να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα της παλαιοντολογίας.

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διατηρήσει και να ενισχύσει τον τοπικό πολιτισμό, τα μνημεία και τους φυσικούς και ανθρωπογενείς τουριστικούς πόρους και να προωθήσει μορφές τουρισμού που παρέχουν υγιείς ευκαιρίες αλληλεπίδρασης για τους τουρίστες και τους ντόπιους και βελτιώνουν την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών, των εθίμων, των τρόπων ζωής, των παραδοσιακών γνώσεων και πιστεύω. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων υποδομών (αποκατάσταση 1 πολιτιστικού και 2 φυσικών πόρων) που θα επιτρέψουν τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση της παλαιοντολογικής ταυτότητας, καθώς και της τουριστικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής.

 

Ειδικοί στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου αποτελούν επίσης η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής και εμπλοκής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνητικών φορέων, του ιδιωτικού τομέα, των τουριστικών οργανισμών, των τοπικών κοινοτήτων, των ΜΚΟ, των συλλόγων νέων κ.λπ. σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του τουρισμού. Το έργο θα έχει ως στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων, την τόνωση των περιοχών του Τσεπελάρε και της Προσοτσάνης ως τουριστικούς προορισμούς διακοπών και την συμβολή στην αναγέννηση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι την εικόνα των δύο περιοχών.

 

Το έργο θα παρέχει μόνιμη υποδομή συνοδευόμενη από ΤΠΕ και εργαλεία (στρατηγική branding, κοινή εφαρμογή για smartphones, έρευνα αγοράς τουρισμού) ικανά να συμβάλλουν στη διασυνοριακή τουριστική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τον εντοπισμό εμποδίων στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή. Επιπλέον, το INTEGRA_TOUR θα συμβάλει στη δημιουργία και τη εδραίωση ενός κοινοτικού δικτύου αποτελούμενου από ερασιτέχνες και επαγγελματίες που έχουν ως ενδιαφέρον τους παλαιοντολογικούς πόρους και στοιχεία. Αυτό θα συμβάλει στην εκπλήρωση του στόχου του έργου αναφορικά με την προώθηση μορφών τουρισμού που παρέχουν υγιείς ευκαιρίες αλληλεπίδρασης για τουρίστες και προορισμούς, καθώς τα μέλη του δικτύου θα συγκεντρώνουν και θα ανταλλάσουν πληροφορίες και απόψεις για το συγκεκριμένο προφίλ και των δύο προορισμών. Ως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αναμένεται να αυξηθεί ο αναμενόμενος αριθμός επισκέψεων σε υποστηριζόμενα αξιοθέατα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

 

Η υλοποίηση αυτού του έργου θα οδηγήσει άμεσα στην αύξηση των ικανοτήτων διαχείρισης των τουριστικών πόρων και στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Αναμένεται ότι η διασυνοριακή περιοχή θα αποκτήσει αυξημένη ελκυστικότητα, διεθνή προβολή των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και αυξημένες τουριστικές ροές. Τέλος, το έργο θα ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη διατήρηση, την προστασία και την προώθηση των διασυνοριακών πολιτιστικών και φυσικών πόρων μέσα από εκστρατείες προώθησης, εκδηλώσεις προβολής και υλοποίηση εν γένει επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Το κοινοτικό δίκτυο θα επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή του διασυνοριακού προγράμματος και θα συμβάλει στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

 

 

 

 

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive