Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δοξάτου θα συνέλθει σε έκτακτη συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα 15  Οκτωβρίου 2018, στις 14:30 το μεσημέρι, μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 8ης & 10ης Οκτωβρίου 2018, 41ης & 42ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι.

Τα θέματα είναι τα εξής:

 

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Φτελιάς στο νηπιαγωγείο Δοξάτου.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4ο θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
5ο Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 227/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη νέας απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
6ο θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 249/2018 απόφασης του Δ.Σ. & έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατάθεση κεφαλαίου Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2017, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’) (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»
14ο Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής : Αυτ. Τμ.
Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 1174/30-07-2018 (ΑΔΑ:6Ε2Λ7ΛΒ-ΑΙΩ) απόφασης ένταξης, την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 462.735,96€ (με ΦΠΑ), την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 38948/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΥΧ465ΧΘ7-Φ5Μ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, την αποδοχή της χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» με το ποσό των 72.200,00€, την αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων & προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
18ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης « Επέκταση νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος).
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων & τόκων εκπρόθεσμης Καταβολής. (εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Κρικοπούλου χωρίς προϋπολογισμό του Ν. 4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Κυργιων-ΤΚ Πηγαδιών Δήμου Δοξατου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.788.617,89 (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π. Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
24ο Θέμα: Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού 1.910,569,11€ (χωρίς ΦΠΑ) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2 δράση 6Β.11.1 της Π.Α.Μ.Θ. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου . (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
26ο θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
27ο Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 228/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
28ο Θέμα :Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 10489/28.09.18 αιτήσεως της Νάννου Μαριάνθης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της ματαίωσης δύο συνεχόμενων τακτικών συνεδριάσεων (40ης & 41ης) λόγω μη απαρτίας & στην ανάγκη λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive