Στην ολομέλεια της Βουλής ο αναµορφωµένος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Στην ολομέλεια της Βουλής, συζητείται από χθες ο αναµορφωµένος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο νέος κώδικας στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους µε την φορολογική διοίκηση. Σκοπός δεν είναι µόνο η µείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και η σηµαντική βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας της ΑΑΔΕ µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κάτι που ευνοεί και τις δυο πλευρές.

Βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι:

1. Η αυτοµατοποίηση σύνταξης και υποβολής φορολογικής δήλωσης για 1 εκατομμύριο πολίτες. Η φορολογική δήλωση συντάσσεται αυτόµατα από την ΑΑΔΕ και οριστικοποιείται επίσης αυτόµατα, αν ο φορολογούµενος δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός της προθεσµίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
2. Η κατάργηση υποχρέωσης προσκόµισης βιβλίων (κυρίως για επιτηδευµατίες και µικρές επιχειρήσεις)
3. Η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας των πολιτών µε την ΑΑΔΕ και η συνακόλουθη κατάργηση παραδοσιακής αλληλογραφίας
4. Η ταχύτερη έκδοση φορολογικής ενηµερότητας, µέσω διαλειτουργικότητας µεταξύ των φορέων του Δηµοσίου.
5. Προβλέπεται συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο για τους φορολογικούς ελέγχους.
6. Καθίσταται απαραίτητη η κοινοποίηση της πράξης προσδιορισµού φόρου µέσα στην πενταετία που προβλέπεται για την παραγραφή.