Πρόσληψη προσωπικού στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου και Κυργίων

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.)
έχοντας υπόψη:
1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
2. την υπ’ αριθ. 51/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
3. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. οικ. 3948/06.02.2017 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017
4. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης στο Δήμο Δοξάτου
5. την 498/08-11-2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει
Την πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου και Κυργίων με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών Δημιουργικής Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 6 (έξι) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων :
2 Παιδαγωγών, 1 Ξένων Γλωσσών, 1 Φυσικής Αγωγής, 1 Καλών Τεχνών και 1 Μουσικός.
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-8-2018 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Το αντικείμενο απασχόλησης για κάθε ειδικότητα αναλυτικά είναι :
Παιδαγωγοί:
Με αντικείμενο:
Tην αρμονική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
1. Τη δημιουργία σωστών διαπροσωπικών σχέσεων.
2. Tην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και υπευθυνότητας.
3. Tον εμπλουτισμό των εμπειριών τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
4. Tην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και της δημιουργικής έκφρασης.
5. Tην απόκτηση εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους.
6. Tην γλωσσική και νοητική ανάπτυξή τους.
7. Tην γνωριμία τους με την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Ξένων Γλωσσών:
Με αντικείμενο:
Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την ξένη γλώσσα μέσα από ενεργητικής μεθόδους εκμάθησης, (τραγούδι, χορό, παιχνίδι).

Φυσικής Αγωγής:
Με αντικείμενο:
1. Παρέχει γυμναστικές, αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, ώστε να αναπτύσσονται ισόρροπα και αρμονικά οι σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των παιδιών για να ενταχθούν αρμονικά και ωφέλιμα στο κοινωνικό σύνολο ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή τους έχοντας τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Καλών Τεχνών:
Με αντικείμενο:
1. Τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο των καλών τεχνών (ζωγραφική, θέατρο κλπ)
2. Να εμβαθύνει στο χώρο της πλαστικής επιστήμης (πλαστικά στοιχεία, σύνθεση σχέδιο, χρώμα, όγκος)
3. Να συμβάλει στην εξέλιξη της εικόνας μέσα από διαφορετικά μέσα, τεχνικές, εργαλεία και υλικά
4. Να συμβάλει ώστε το παιδί να εξοικειώνεται με την τέχνη και τον πολιτισμό, να βρίσκει δικές του ιδέες για την τέχνη, να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα μέσα, να ερμηνεύει την καλλιτεχνική εμπειρία και να αντιλαμβάνεται τις καλλιτεχνικές μορφές.

Μουσικός:
Με αντικείμενο:
1. Το παιδί να γνωριστεί με τα ουσιώδη στοιχεία της μουσικής (ρυθμό, τονικό ύψος, ηχόχρωμα) μεταφράζοντας τα σε κίνηση και έκφραση.
2. Να συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας της μουσικής με την βοήθεια διαφόρων μουσικών οργάνων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Παιδαγωγοί:
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Δασκάλων ή Νηπιαγωγών της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές ΚΔΑΠ ή στην Α/θμια εκπαίδευση. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, σχετικά με το αντικείμενο.

Ξένων Γλωσσών:
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Πτυχίο Αγγλικής ή Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Φυσικής Αγωγής:
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Καλών Τεχνών:
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ή ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα θεατρικών σπουδών ή θεάτρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο.

Μουσικής:
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσικής ΑΕΙ, ΤΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανώτερων θεωρητικών μουσικών σπουδών, βυζαντινής μουσικής, ή ειδίκευσης οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για τη σύναψη της σύμβασης έργου.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.
5. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας.
6. Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια πρόσληψης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται με αιτιολογημένη απόφαση. Όσοι πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα τίθενται στην κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και του κ. Προέδρου που έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής. Η επιλογή θα γίνει λαμβανομένων υπόψη των τυπικών προσόντων της ανακοίνωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.) Τ.Κ. 66032 Κύργια Δράμας τηλ 2521352214.
Δεκτές μπορούν να γίνουν και αιτήσεις υποψηφίων που δεν ανήκουν σε κάποια από τις ειδικότητες που ζητούνται, οι οποίοι θα μπορούν να επιλεγούν στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρωθεί ο αιτούμενος αριθμός των θέσεων από τις ζητούμενες ειδικότητες.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/12/2017 έως και 18/12/2017.

Ο Πρόεδρος

Πασχάλης Στάντζιος

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive