ΠΑΜΘ: Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

 Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μέσω της Αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) ενεργοποιεί τη διαδικασία αναθεώρησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3)με μία δέσμη ενεργειών που στοχεύουν στον επανακαθορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων της στρατηγικής για την περίοδο 2021-2027.   Η διαδικασία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει τη διοργάνωση 3 Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης τα οποίαδιοργανώθηκαν την περασένη ΤετάρτηΣτόχος των Εργαστηρίων είναι η ανταλλαγή όσο το δυνατόν περισσότερων απόψεων και προτάσεων στα θέματα που καλύπτονται από αυτά..
Στα πλαίσια του S3remth έχουν καθοριστεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ, τρεις τομείς προτεραιότητας: αγροδιατροφική αλυσίδα, αειφόρος ενέργεια και ψηφιακές τεχνολογίες. Κα-τά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημερωτικής συνάντησης στην οποία συμμετείχαν άνω των 120 επιστημόνων της περιφέρειας Α.Μ.Θ., αναλύθηκαν οι στόχοι της προσπάθειας αυτής και πιο συγκεκριμένα η αναγνώριση των αναγκών, η ανανέωση παραδοσιακών κλάδων, ο εκσυγχρονισμός με την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, η δικτύωση και ενεργοποίηση του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας κ.λπ. Συνοπτικά, οι διαδικασίες που περιλαμβάνει ο μηχανισμός υποστήριξης συνοψίζονται στους ακόλουθους διακριτούς Πυλώνες Λειτουργίας: Παρακολούθηση & Αξιολόγη-ση, Δικτύωση, Έρευνα & Μελέτες, Πληροφόρηση, Υποστήριξη φορέων διακυβέρνησης
Οι απόψεις, ιδέες και προτάσεις που αποτυπώθηκαν στα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης θα ενσωματωθούν στα Κείμενα Βάσης των τριών Τομέων Προτεραιότητας, με σκοπό να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και στόχο το μετασχηματισμό τους σε προσκλήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.