Οριοθετούνται ζώνες προστασίας των βουνών σε Έβρο και Ροδόπη-“Έξω” τα αιολικά πάρκα

Σε διαβούλευση βρίσκονται οι πρώτες ΕΠΜ για τον Έβρο τη Ροδόπη και την Ανατολική Κρήτη, καθώς και τη Νότια Πελοπόννησο, οι οποίες καθορίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, θέτοντας σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με τον υφ. περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προχωράει στη θεσμοθέτηση περιοχών άνευ δρόμων, ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξαν οι ΗΠΑ, οι οποίες ωστόσο χρειάστηκαν περίπου 15 χρόνια για να τις θεσμοθετήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις έξι ΥΑ που έχουν ήδη υπογραφεί, επιδιώκεται:

– Η ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Η αναχαίτιση της αύξησης των τεχνητών επιφανειών και του κατακερματισμού των φυσικών οικοσυστημάτων από τους δρόμους και τις τεχνητές επιφάνειες, καθώς και των συναφών αρνητικών επιπτώσεων αυτών στη βιοποικιλότητα.

– Η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή.

– Η διαφύλαξη των φυσικών, πολιτιστικών, ιστορικών, αισθητικών και λοιπών αξιών του τοπίου, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο.

– Η διατήρηση των ήπιων παραδοσιακών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που δεν διαταράσσουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τη φυσική εξέλιξή τους.

–  Η ανάπτυξη του φυσιολατρικού, περιπατητικού, ορειβατικού και οικολογικού τουρισμού σε περιοχές υψηλής φυσικής και αισθητικής αξίας συμβατού με τους ως άνω επί μέρους στόχους.

– Η θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αποφάσισε, στηριζόμενη σε επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να απαγορεύσει κάθε νέα διάνοιξη δρόμου και δημιουργία άλλων υποδομών σε 6 (κατ αρχάς) βουνά

Όπως επισήμανε ο υπουργός, στα Λευκά Όρη της Κρήτης, στο όρος Χατζή των Τρικάλων και στο Σάος της Σαμοθράκης ( που περιλαμβάνονται στα 6 βουνά) ήδη υπάρχουν σε ισχύ άδειες για αιολικά έργα και για κάποιο μικρό υδροηλεκτρικό, αλλά δεν θα προχωρήσουν, καθώς δεν θα επιτρέπεται νέα οδοποιία, ενώ για τους υφιστάμενους δασικούς δρόμους που θα παραμείνουν θα επιτρέπεται μόνο η συντήρησή τους και όχι η επέκταση ή η περαιτέρω διάνοιξή τους.